Privacyverklaring


Privacyverklaring

Beauty Plaza hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy hopen wij u op een transparante manier informatie te geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Beauty Plaza doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met alle verstrekte persoonsgegevens. Beauty Plaza houdt zich hierbij in alle gevallen aan de huidig geldende en toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat Beauty Plaza in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt  met het doel waarvoor deze zijn verstrekt zoals beschreven in deze Privacy  Policy.
– De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor het te behalen doel.
– Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming wanneer deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeeft aan derden, tenzij dit nodig is voor uw behandeling en uitsluitend met uw toestemming.
– Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteert.

Beauty Plaza is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy vragen heeft hierover of contact wenst op te nemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 Verwerking van persoonsgegevens van cliënt

Persoonsgegevens van de cliënt worden door Beauty Plaza verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Administratieve doeleinden.
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
– Communiceren richting gespecialiseerde over behandeling.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

– De overeengekomen opdracht.

 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Beauty Plaza de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam
– Achternaam
– Adres
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan Beauty Plaza verstrekt worden uitsluitend aan derde partijen verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden en uitsluitend met uw toestemming.

Beauty Plaza geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

Minderjarigen

Beauty Plaza verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Beauty Plaza gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Beauty Plaza gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Bewaartermijn

Beauty Plaza bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Uw gegevens zullen automatisch verwijderd worden indien u twee jaar geen gebruik heeft gemaakt van onze diensten.

Beveiliging

Beauty Plaza heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij de volgende maatregelen genomen:

– Alle personen die namens Beauty Plaza handelen, medewerksters  zijn contractueel gebonden aan geheimhouding daarvan.
– De gegevens die medewerksters kunnen inzien zijn beperkt tot het minimale.
– Beauty Plaza hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– Beauty Plaza test en evalueert regelmatig alle huidige maatregelen.
– Alle computers zijn voorzien van de laatste virusscanners en scherp ingestelde firewalls.
– Formulieren voor behandelingen als IPL en PMU worden bewaard in een ordner in afgesloten kast/kamer.
– Beauty Plaza is voorzien van een goedgekeurd beveiligingssysteem.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Beauty Plaza behoudt zich het recht u te kunnen vragen u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u Beauty Plaza eerder toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct schriftelijk contact met ons op te nemen via info@beautyplazakampen.nl

Indien we onverhoopt samen niet tot een passende oplossing kunnen komen, heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neemt u dan gerust contact met ons op.

Dit kan via onderstaande gegevens:

Contactgegevens

Beauty Plaza
t.a.v. M. Diender en/of L. Meijerink
Noordweg 13
8262BM Kampen
Telefoon: 038-33 215 18
Email: info@beautyplazakampen.nl